Žilina Voce Magna

© 2010 - 2020  vocemagna.sk      |      info@vocemagna.sk       |

Štvrtý ročník súťažnej časti Medzinárodného festivalu zborového umenia Žilina Voce Magna 2020 sa uskutoční v dňoch 16. a 17. októbra 2020 v Dome umenia Fatra v Žiline. Presný časový harmonogram môže byť upravený vzhľadom k počtu zborov v jednotlivých kategóriách a bude oznámený po uzávierke prihlášok. Hlavným organizátorom je Miešaný zbor Žilina, OZ.

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

 

1. Súťaž je organizovaná pre

A) Dospelé spevácke zbory v kategóriách

 • A1 - Miešané zbory

 • A2 - Ženské zbory

 • A3 - Mužské zbory

 • A4 - Komorné miešané zbory

B) Mládežnícke stredoškolské spevácke zbory v kategóriách

 • B1 - Miešané zbory

 • B2 - Dievčenské zbory

 • B3 - Chlapčenské zbory

C) Detské zbory v kategóriách

 • C1 - Do 12 rokov

 • C2 - Do 16 rokov

D) Vokálne zoskupenia

 

2. Maximálny počet spevákov

 • miešané zbory:                min. 25 - max. 45 spevákov

 • ženské, mužské zbory:     min. 15 - max. 45 spevákov

 • komorné miešané zbory: min. 12 - max. 24 spevákov

 • stredoškolské zbory:        min. 20 - max. 45 spevákov

 • detské zbory:                   min. 12 - max. 45 spevákov

 • vokálne zoskupenia:        min.   4 - max. 10 spevákov

 

3. Mládežnícky stredoškolský spevácky zbor môže mať najviac 25% členov vo veku 20 - 23 rokov

   (ostatní dátum nar. po r. 2000 vrátane)

 

4. Súťažný program musí obsahovať (pre všetky kategórie)

 • polyfónnu skladbu z obdobia renesancie alebo baroka

 • zborovú skladbu skladateľa vlastného národa narodeného po roku 1960 (vrátane)

 • skladbu z obdobia romantizmu (platí iba pre kategóriu A - dospelé zbory)

 • iné kompozície podľa vlastného výberu

 • celý program môže obsahovať:

  - pre kategórie A, B, D - max. 5 skladieb v dĺžke 12- 16 min.  čistej hudby (jedna môže byť so sprievodom nástroja  ostatné musia byť a capella)

  - pre kategóriu C - max. 7 skladieb  v dĺžke 9 - 13 min. čistej hudby (aspoň 2 skladby musia byť a capella)

  - pre kategóriu D - vystúpenie musí byť absolvované bez dirigenta.

 • spevácky zbor, ktorý má ambície zúčastniť sa finálového kola o Grand Prix (kat. A, B, C) pridáva do prihlášky aj ďalšiu, finálovú skladbu v trvaní 2 - 4 min. (pre kat. A, B) a 1,30 - 3 min. pre kat. C. Táto skladba nemôže byť interpretovaná v rámci súťaže, iba vo finále!

 

5. Zúčastnené zbory sa zaregistrujú na web stránke www.vocemagna.sk, najneskôr do 31. 8. 2020. Do tohto termínu pošlú aj súťažný program s preskenovaným jedným exemplárom (prihlasovací formulár na webe) notového materiálu v PDF a tiež nahrávku ľubovoľných 3 skladieb, ktoré boli nahraté po r. 2014 -  formou odkazu na Youtube, alebo zaslaním mp3 na info@vocemagna.sk, prípadne zaslaním CD na adresu: Miešaný zbor Žilina, P.O.BOX A-72, Sládkovičova 169/14, 010 01 Žilina, Slovenská Republika.

 

6. Súťaž hodnotí  5 členná medzinárodná porota.

 

7. Spevácke zbory budú hodnotené bodovým systémom (0 - 100 bodov)  podľa nasledovných kritérií:

 • spevácka technika a hlasová kultúra

 • intonácia a rytmus

 • výraz a štýlovosť

 • výber súťažného programu, dramaturgia

 

8. Na základe hodnotenia poroty budú udelené tieto diplomy a ceny:

 a) zlatý diplom         100 - 90 bodov

  strieborný diplom 89,99 - 80 bodov

  bronzový  diplom  79,99 - 70 bodov

  čestné uznanie     69,99 - 60 bodov

 b) Najúspešnejšie zbory získajú finančné ceny.

Grand Prix - 1000€

kategória A: 1. cena - 800€

                  2. cena - 400€

                  3. cena - 200€

kategória B: 1. cena - 500€

                  2. cena - 200€

kategória C: 1. cena - 500€

                  2. cena - 200€

kategória D: 1. cena - 200€

 

Podmienkou pre získanie finančnej ceny je zisk zlatého diplomu.

 c) na návrh odbornej poroty môžu zbory získať aj ďalšie vecné ceny (za hlasovú kultúru, dramaturgiu a pod.)

 d) 17. 10. 2020 (v sobotu poobede) - Odbornou porotou navrhnuté spevácke telesá sa stretnú vo finálovom kole o cenu GRAND PRIX - ABSOLÚTNY VÍŤAZ MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ZBOROVÉHO UMENIA ŽILINA VOCE MAGNA 2020. V tomto kole musia predviesť finálovú skladbu a jednu ľubovoľnú zo súťažného programu. Dĺžka programu nesmie presiahnuť 7 min. čistej hudby. Víťaz GP (1000€) vystúpi na galakoncerte v sobotu 17. 10. 2020 o 19.00. Rozhodnutie poroty je konečné a nedá sa proti nemu odvolať.

 

Registračný poplatok:

 - 150€ (kategória A)

 - 100€ (kategória B,C)

 - 70€   (kategória D)

je potrebné uhradiť do 14. 9. 2020 na číslo účtu:

SK23 5600 0000 0003 5468 9001. Do správy pre prijímateľa uviesť názov zboru. Doklad o zaplatení je potrebné doložiť k prihláške zboru. V prípade neúčasti zboru na súťaži sa poplatok nevracia. Náklady spojené s dopravou, ubytovaním a stravou celého telesa si hradí každý zbor sám. Usporiadateľ môže zabezpečiť (na základe písomného požiadania) ubytovanie v rôznych ubytovacích zariadeniach:

Hotel **** 65 - 80€ noc /osoba

Hotel ***   35 - 50€ noc /osoba

Hostel       25 - 30€ noc /osoba

Internát            15€ noc /osoba

Ceny sú orientačné.

Umelecká rada a organizačný tím súťaže ma právo odmietnuť zbor z dôvodu nadmerného počtu prihlásených, prípadne neadekvátneho zastúpenia v kategóriách. Kritériom prípadného vyraďovania je renomé a najmä kvalita telesa. Všetky informácie o súťaži nájdete na www.vocemagna.sk/sutaz.html

 

prof. Mgr. art. Štefan Sedlický ArtD.

Umelecký riaditeľ súťaže a festivalu ZVM 2020

sedlickystef@gmail.com

 

Mgr. art. Anna Kureková

zakladateľka festivalu ZVM 2020

 

Ing. Peter Troják

Líder organizačného tímu ZVM 2020

V prípade otázok ohľadom pravidiel súťaže nás neváhajte kontaktovať emailom: info    vocemagna.sk

@

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 2020.PDF

Medzinárodná súťaž zborového umenia

16. a 17. Október 2020 (Piatok a Sobota), Žilina

Žilina Voce Magna - medzinárodný festival a súťaž zborového umenia

EN

SK

|