Pravidlá súťaže

PRAVIDLÁ – SÚŤAŽ VOCE MAGNA 2024

Siedmy ročník súťažnej časti Medzinárodného festivalu zborového umenia ŽILINA VOCE MAGNA 2024 sa uskutoční v dňoch 21. – 23. 6. 2024 v Dome umenia Fatra v Žiline. Presný

časový harmonogram môže byť upravený vzhľadom k počtu zborov v jednotlivých kategóriách a bude oznámený po uzávierke prihlášok. Hlavným organizátorom je Miešaný zbor Žilina, OZ. www.vocemagna.sk

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaž je výberová a je organizovaná pre:

A) Dospelé spevácke zbory v kategóriách

• A1 Miešané zbory

• A2 Ženské zbory

• A3 Mužské zbory

• A4 Komorné miešané zbory

B) Mládežnícke spevácke zbory v kategóriách

• B1 Miešané zbory

• B2 Dievčenské zbory

• B3 Chlapčenské zbory

C) Detské zbory v kategóriách

• C1 do 12 rokov

• C2 do 16 rokov

D) Vokálne zoskupenia

E) Seniorské zbory

2. Maximálny počet spevákov

miešané zbory:    min. 25 – max. 50 spevákov

ženské, mužské zbory:  min. 15 – max. 50 spevákov

komorné miešané zbory:   min. 12 – max. 24 spevákov

stredoškolské zbory:   min. 15 – max. 50 spevákov

detské zbory:    min. 10 – max. 50 spevákov

vokálne zoskupenia:   min. 4  –  max. 10 spevákov

seniorské zbory:   min. 15 – max. 50 spevákov

3. Mládežnícky spevácky zbor môže mať najviac 25% členov vo veku 20 – 23 rokov (ostatní môžu mať dátum nar. po r. 2001 vrátane)

4. Speváci, členovia zborov v kategórii E – seniorské zbory, musia mať nad 55 rokov

5. Súťažný program musí obsahovať (pre všetky kategórie)

• polyfónnu skladbu z obdobia renesancie alebo baroka (iba pre kategóriu A a B, pre kategóriu C, D a E je zaradenie takejto skladby odporúčané)

• zborovú skladbu skladateľa vlastného národa narodeného po r. 1970

• iné kompozície podľa vlastného výberu

celý program môže obsahovať:

– pre kategórie A, B, D, E – max. 5 skladieb v dĺžke 10 – 17 min. čistej hudby (iba jedna môže byť so sprievodom nástroja – ostatné musia byť a capella)

– pre kategóriu C – max. 7 skladieb v dĺžke 7 – 13 min. čistej hudby (odporúčame aspoň 1 skladbu a capella)

– pre kategóriu D – vystúpenie musí byť absolvované bez dirigenta a bez využitia audiotechniky, mikrofónov a pod.

6. Súťaž hodnotí  5 členná medzinárodná porota.

7. Spevácke zbory budú hodnotené bodovým systémom (0 – 100 bodov) podľa nasledovných kritérií:

• spevácka technika a hlasová kultúra

• intonácia a rytmus

• výraz a štýlovosť

• výber súťažného programu, dramaturgia

8. Na základe hodnotenia poroty budú udelené tieto diplomy, ceny:

a)  zlatý diplom     100 – 90 bodov

strieborný diplom   89,99 – 80 bodov

bronzový diplom    79,99 – 70 bodov

čestné uznanie 69,99 – 60 bodov

b)  Odbornou porotou navrhnuté spevácke telesá sa stretnú vo finálovom kole o cenu GRAND PRIX – ABSOLÚTNY VÍŤAZ MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE ZBOROVÉHO UMENIA ŽILINA VOCE MAGNA 2024. V tomto kole musia predviesť dve ľubovoľné skladby, z toho jedna môže byť zo súťažného programu. Víťaz, držiteľ Grand Prix dostane ponuku vystúpiť ako hosť na festivalovej časti Voce Magna v októbri 2024.

c)  Najúspešnejšie zbory získajú finančné ceny:

Zisk Grand Prix  (absolútny víťaz):  1000€

kategória A:   1. cena – 800€

                    2. cena – 400€

                    3. cena – 200€

kategória B:  1. cena – 500€

                   2. cena – 200€

kategória C:  1. cena – 500€

                    2. cena  – 200€

kategória D:  1. cena – 200€

kategória E:   vecné ceny

Podmienkou pre získanie finančnej ceny je zisk zlatého diplomu.

d)  Na návrh odbornej poroty môžu zbory získať aj ceny (za hlasovú kultúru, dramaturgiu a pod.)

Rozhodnutie poroty je konečné a nedá sa proti nemu odvolať.

9. Zúčastnené zbory sa zaregistrujú na web stránke www.vocemagna.sk, najneskôr do 21. 5. 2024. Do tohto termínu pošlú aj súťažný program s jedným naskenovaným exemplárom notového materiálu v PDF, životopisom a fotkou zboru, a tiež zvukovú nahrávku min. 1 – 2 skladieb nahratých po r. 2020 formou odkazu na YouTube (prihlasovací formulár na webe).

Registračný poplatok pre rok 2024:

300€ (kategória A, E)

200€  (kategória B, C)

100€ (kategória D)

Ak sa zbor zaregistruje do 31. 3. 2024 získava zľavu 50% z účastníckeho poplatku.

Registračný poplatok je potrebné uhradiť najneskôr do 21. 5. 2024  na číslo účtu:

SK23 5600 0000 0003 5468 9001. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť názov zboru. Doklad o zaplatení je potrebné doložiť k prihláške zboru. V prípade neúčasti zboru na súťaži sa poplatok nevracia.

Náklady spojené s dopravou, ubytovaním a stravou celého telesa si hradí každý zbor sám. Usporiadateľ môže zabezpečiť (na základe písomného požiadania) ubytovanie v rôznych ubytovacích zariadeniach:

Hotel **** 65 – 80€ noc s raňajkami / osoba

Hotel *** 45 – 60€ noc s raňajkami / osoba

Hostel  28 – 35€ noc / osoba

Internát 15 – 20€ noc / osoba

Ceny ubytovania sú orientačné. Ubytovanie (okrem internátu) vie usporiadateľ zabezpečiť v blízkosti centra a s 15% zľavou iba v prípade rezervácie, prihlásenia sa na súťaž do 31. 3. 2024. Zabezpečenie ubytovania po tomto termíne je bez záruky. Umelecká rada a organizačný tím súťaže ma právo odmietnuť zbor z dôvodu nadmerného počtu prihlásených, prípadne neadekvátneho zastúpenia v kategóriách.

prof. Mgr. art. Štefan Sedlický ArtD.

Umelecký vedúci festivalu Voce Magna

sedlickystef@gmail.com

 

Ing. Jozef Mihalčin

Predseda Žilinského miešaného zboru

 

Lucia Petáková

Koordinátor festivalu Voce Magna

zilinachoir@gmail.com

 

Ing. Peter Troják

Líder organizačného výboru festivalu Voce Magna