Registračný poplatok

Príjemca:

IBAN: SK23 5600 0000 0003 5468 9001

Adresa:

MIEŠANÝ ZBOR ŽILINA, OZ

Námestie obetí komunizmu 1, 010 01 Žilina, Slovenská Republika

Ing. Lucia Slyšková

Company ID: 37901206

Banka príjemcu:

BIC / SWIFT: KOMASK2X

Prima banka Slovensko, a.s.

Hodžova 11, 010 11 Žilina, Slovenská Republika